Published: 2017-06-30

Evaluation of standardization parameter of polyherbal digestive “churna”

Abhishek Bhardwaj, K. K. Jha, A. Panka, Anuj Agarwal, Bhuvnesh Singh, Neelanchal Trivedi

39-44